P(x)=3x^2-y^2-4x+3y+1 Q(x)=3x^2-x^2-5x+6y Tính P(x)-Q(x)

Question

P(x)=3x^2-y^2-4x+3y+1
Q(x)=3x^2-x^2-5x+6y
Tính P(x)-Q(x)

in progress 0
Julia 1 năm 2021-10-09T03:07:47+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T03:08:48+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   P (x) = $3x^{2}$ – $y^{2}$ – 4x + 3y + 1 giữ nguyên

  rút gọn Q (x) ta có :

  Q (x) =$3x^{2}$ – $x^{2}$ – 5x + 6y

  =( $3x^{2}$ – $x^{2}$) – 5x + 6y 

  = 2$x^{2}$ – 5x + 6y 

  Ta có :

   P (x) = $3x^{2}$ – $y^{2}$ – 4x + 3y + 1 

  -Q(x) = 2$x^{2}$        – 5x + 6y

  ——————————————–

  P(x)-Q(x) = $x^{2}$ – $y^{2}$ + x – 3y + 1

  0
  2021-10-09T03:09:46+00:00

          P(x)=3x²     -y²-4x+3y+1

      –

         Q(x)=3x²+x²    -5x+6y

  P(x)-Q(x)=     x²-y² +x-3y+1

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )