pascal chuyển xâu chữ hoa thành chữ thường

Question

pascal
chuyển xâu chữ hoa thành chữ thường

in progress 0
Ximena 3 tháng 2021-07-19T09:02:00+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T09:03:40+00:00

  Program VIET_THUONG_CHU_CAI;
  Uses Crt;
  Var i:integer;st:string;
  Begin
       Clrscr;
       Writeln(‘DOI CHUOI SANG CHUOI HOA’);
       Writeln(‘————————————–‘);
       Write(‘Nhap ho ten:’);readln(st);
       st[1]:=upcase(st[1]);
       For i:=1 to length(St) do
       If st[i]=’ ‘ then st[i+1]:=upcase(st[i+1]);
            Writeln(‘Ho ten sau khi doi lan 1 la: ‘,st);
       For i:=1 to length(St) do
            st[i]:=upcase(st[i]);
       Writeln(‘Ho ten sau khi doi lan 2 la: ‘,st);
        Readln;
  End.

  Xin ctlhn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )