PASCAL tìm UCLN,BCNN của dãy(quy định sử dụng dữ liệu kiểu file); vd f1(file input):nhập dãy f2(file output):xuất ra UCLN và BCNN của dãy chú ý: có th

Question

PASCAL
tìm UCLN,BCNN của dãy(quy định sử dụng dữ liệu kiểu file);
vd
f1(file input):nhập dãy
f2(file output):xuất ra UCLN và BCNN của dãy
chú ý: có thể sử dụng hàm kt hoặc ko cần

in progress 0
Madelyn 2 tháng 2021-08-05T18:05:34+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T18:06:41+00:00

  uses crt;
  var i,n,t,tich:longint; a:array[1..10000]of longint; f1,f2:text;
  function kt(b:longint):boolean;
     var i:longint;
     begin
        kt:=true;
        for i:=1 to n do if a[i] mod b<>0 then kt:=false;
     end;
  begin
  clrscr;
     assign(f1,’input.pas’);reset(f1);
        readln(f1,n);
        for i:=1 to n do read(f1,a[i]);
     close(f1);
     assign(f2,’output.pas’);rewrite(f2);
        for i:=1 to a[1] do
           if kt(i) then t:=i;
        writeln(f2,’UCLN= ‘,t); tich:=1;
        for i:=1 to n do tich:=tich*a[i];
        writeln(f2,’BCNN= ‘,tich div t);
     close(f2);
  end.

  0
  2021-08-05T18:06:51+00:00

  var i,n,a,b, uc,bcnn:integer ;
  c:array[1..100] of integer;

  function ucln(a,b:integer):integer;
  var r:integer;
  begin
  r:=a mod b;
  while r<>0 do begin a:=b; b:=r; r:= a mod b; end;
  ucln:=b;  
  end;

   begin

  assign(input,’f1.inp’); reset(input);

  assign(output,’f2.out’); close(output);
   readln(n);
   for i:=1 to n do
  begin readln(c[i]); end;
  for i:= 1 to n do Write(c[i]:3);writeln;
  uc:=ucln(c[1], c[2]);
  bcnn:=(c[1]*c[2])div uc;
  for i:=3 to n do
  begin
  uc:=ucln(uc,c[i]);
  bcnn:= bcnn*c[i] div uc;
  end;
  Writeln(uc);
  Write(bcnn);
  close(input); close(output);
  end.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )