people đi với other hay another?

Question

people đi với other hay another?

in progress 0
Eden 2 tháng 2021-08-11T04:09:22+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T04:10:46+00:00

  people : mọi người 

  `→` Danh từ số nhiều 

  other + danh từ đếm được số nhiều hoặc danh từ không đếm được

      `⇒` people đi với other

  0
  2021-08-11T04:10:47+00:00

  `-` People có nghĩa là mọi người

  `->` People là một danh từ số nhiều

  `-` Other + danh từ đếm được số nhiều hoặc danh từ không đếm được

  `-` Another + danh từ số ít

  `=>` People sẽ đi với other

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )