PHẢI GIẢI THÍCH VÌ SAO BẠN CHỌN ĐÁP ÁN ĐÓ NHA Câu 86. Quá trình đường phân xảy ra ở A- tế bào chất. B- lớp màng kép của t

Question

PHẢI GIẢI THÍCH VÌ SAO BẠN CHỌN ĐÁP ÁN ĐÓ NHA
Câu 86. Quá trình đường phân xảy ra ở
A- tế bào chất. B- lớp màng kép của ti thể.
C- bào tương. D- cơ chất của ti thể.
Câu 87. Trong quá trình hô hấp tế bào, năng lượng tạo ra ở giai đoạn đường phân bao gồm
A. 1 ATP; 2 NADH. B. 2 ATP; 2 NADH.
C. 3 ATP; 2 NADH. D. 2 ATP; 1 NADH.
Câu 88. Trong quá trình hô hấp tế bào, ở giai đoạn chu trình Crep, nguyên liệu tham gia trực tiếp vào chu trình là
A. glucozơ. B. axit piruvic. C. axetyl CoA. D. NADH, FADH.
Câu 89. Con đường trao đổi chất chung cho cả lên men và hô hấp nội bào là
A. Chu trình Krebs. B. Chuỗi truyền điện tử.
C. Đường phân. D.Tổng hợp axetyl-CoA từ pyruvat.
Câu 90. Chất nhận điện tử cuối cùng của chuỗi truyền điện tử trong sự photphorin hoá oxi hoá là A. Oxi. B. Nước. C. Pyruvat. D. ADP.
Câu 91. Một phân tử glucôzơ bị oxi hoá hoàn toàn trong đường phân và chu trình Krebs, nhưng hai quá trình này chỉ tạo ra một vài ATP. Phần năng lượng còn lại mà tế bào thu nhận từ phân tử glucôzơ ở
A.trong FAD và NAD+. B.trong O2.
C. mất dưới dạng nhiệt. D.trong NADH và FADH2.
Câu 92. Điện tử được tách ra từ glucôzơ trong hô hấp nội bào cuối cùng có mặt trong
A. ATP. B. Nhiệt C. Glucôzơ. D. Nước.
Câu 93. Một phân tử glucôzơ đi vào đường phân khi không có mặt của O2 sẽ thu được
A. 38 ATP. B. 4 ATP. C. 2 ATP.
D. 0 ATP, bởi vì tất cả điện tử nằm trong NADH.
Câu 94. Chuỗi truyền êlectron hô hấp diễn ra ở
A- màng trong của ti thể. B- màng ngoài của ti thể.
C- màng lưới nội chất trơn. D- màng lưới nội chất hạt.
Câu 95. Ở tế bào thực vật, ATP được tạo ra trong sự phản ứng với ánh sáng. Chuỗi truyền điện tử liên quan đến quá trình này được định vị ở
A. strôma của lục lạp. B. màng thylacoid của lục lạp.
C. màng trong của ti thể. D. cytosol.
Câu 96. Tốc độ của quá trình hô hấp phụ thuộc vào
A- hàm lượng oxy trong tế bào. B- tỉ lệ giữa CO2/O2.
C- nồng độ cơ chất. D-nhu cầu năng lượng của tế bào.

in progress 0
Adalynn 2 tháng 2021-10-28T15:01:50+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T15:03:02+00:00

  Đáp án:

   Câu 86 : A

  Giải thích :Quá trình đường phân xảy ra ở Đáp án A Hô hấp gồm 3 giai đoạn là đường phân, chu trình Kreb, chuỗi vận chuyển điện tử. Quá trình đường phân diễn ra ở tế bào chất. Chu trình Kreb diễn ra ở chất nền của ti thể.

  Câu 87 : B

  Giải thích : đường phân diễn ra trong tế bào chất, kết thúc đường phân tạo ra 4 ATP, 2 NADH tuy nhiên phải sử dụng 2 ATP cho việc hóa glucozo.

  Câu 88: C

  Giải thích: trong chu trình. Kreb, xảy ra tại chất nện của ti thể, 2 acid puruvic  sẽ được biến đổi thành acetyl coA.

  Câu 89: C

  Giải thích : hô hấp có O2 nên quá trình này gồm 3 giai đoạn: đường phân,chu trình kreb, chuỗi vận chuyển điện tử.

  Câu 90: A

  Câu 91:D

  Câu 92:A

  Câu 93 : C

  Câu 94:A

  Câu 95: D

  Câu 96:D

   

  0
  2021-10-28T15:03:27+00:00

  86. A ( Cái này là lí thuyết nhé bạn)

  87. B  ( đầu tư 2ATP, thu hồi 4 ATP –> tạo 2 ATP; đồng thời NAD+ + 4e + 4H+ -> 2 NADH)

  88. C (trước khi đi vào chu trình Krebs acid pyruvic từ đường phân chuyển hóa thành acetyl CoA)

  89. C ( đường phân không cần có oxi)

  90. A ( Cái này là lí thuyết nhé bạn)

  91. D (glucôzơ bị oxi hoá hoàn toàn trong đường phân và chu trình Krebs sẽ giải phóng e và NAD+ và FAD+ bị khử thành NADH, FADH2 –> NADH, FADH2 là những phân tử cao năng, có chứa năng lượng do có lực khử cao. Qua phosphoryl hóa oxi hóa tạo ATP) 

  92. D ( oxi là chất nhận điện tử cuối cùng, oxi sẽ liên kết với hidro tạo ra H2O)

  93. C ( 2 ATP từ đường phân, quá trình này không cần có oxi; không có oxi –> chất nhận điện tử cuối cùng lúc này là NAD+ chứ không phải oxi, NAD+ nhận e biến đổi thành NADH, năng lượng giải phóng được sử dụng để tổng hợp 2 ATP; còn pyruvate bị biến đổi thành các sản phẩm khác, không có sản sinh thêm ATP) 

  94. A ( ở màng trong của ti thể có các phức hệ protein, enzyme của chuỗi chuyền e trong hô hấp hiếu khí)

  95.  B ( màng thylakoid có hệ thống chuỗi chuyền điện tử)

  96. D ( nếu tế bào cần nhiều ATP thì hô hấp sẽ được tăng cường để cung cấp ATP kịp thời cho tế bào)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )