Phân hủy hoàn toàn KMnO4 ở nhiệt độ cao thu đc khí oxi a) viết pthh xảy ra b) tính KMnO4 cần dùng để thu đc 5,6 lít khí O2 (đktc) c) tính thể tích k

Question

Phân hủy hoàn toàn KMnO4 ở nhiệt độ cao thu đc khí oxi a) viết pthh xảy ra b) tính KMnO4 cần dùng để thu đc 5,6 lít khí O2 (đktc) c) tính thể tích khí O2 tạo ra (đktc) nếu sau phản ứng thu đc 21,6g MnO2

in progress 0
Lydia 1 năm 2021-10-16T18:32:29+00:00 2 Answers 21 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T18:33:29+00:00

  Đáp án:

  $a/$

  2KMnO4 -to-> K2MnO4 + MnO2 + O2

  $b/$

  $nO2 = 5,6/22,4 = 0,25 (mol)$

  $nKMnO4 = 2.nO2 = 2.0,25 = 0,5 (mol)$

  $mKMnO4 = 0,5.158 = 79 (g)$

  $c/$

  $nMnO2 = 21,6/87 ≈ 0,25 (mol)$

  $nO2 = nMnO2 = 0,25.22,4 = 5,6 (l)$

   

  0
  2021-10-16T18:33:32+00:00

  a,ta có phương trình:2KMnO4=>K2MnO4+MnO2+O2

  b,vO2=5.6(lít)=>nO2=$\frac{5.6}{22.4}$=0.25(mol)

  =>nKMnO4=0.25*2=0.5(mol)

  =>mKMnO4=0.5*(39+55+16*4)=79(g)

  c,ta có MnO2=21,6(g)=>nMnO2=$\frac{21.6}{55+16*2}$ ≈ 0.25(mol)

  =>nO2=0.25(mol)=>vO2=0.25*22.4=5.6(lít)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )