Answers ( )

  0
  2021-08-25T15:32:31+00:00

  Di sản văn hóa bao gồm:

  – Di sản văn hóa vật thể.

  – Di sản văn hóa phi vật thể.

  – Danh lam thắng cảnh.

  – Di tích lịch sử – văn hóa.

  No copy.

  0
  2021-08-25T15:33:11+00:00

  Di sản gồm 2 loại :

  -Di sản văn hóa phi vật thể
  -Di sản văn hóa vật thể gồm :
  +Di tích lịch sử văn hóa
  +Danh lam thắng cảnh

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )