PHẦN MỀM PASCAL: Câu1: Viết chương trình nhập từ bàn phím hai số tự nhiên a & b. Hiển thị ra kết quả, màn hình, tổng, hiệu, tích, thương của hai số a

Question

PHẦN MỀM PASCAL:
Câu1: Viết chương trình nhập từ bàn phím hai số tự nhiên a & b. Hiển thị ra kết quả, màn hình, tổng, hiệu, tích, thương của hai số a & b.
Câu2: Viết chương trình nhập vào một số nguyên và kiểm tra số vừa nhập là chẵn hay lẻ.
CÁC BẠN GIÚP MÌNH GIẢI 2 CÂU NÀY TRÊN PHẦN MỀM PASCAL CHI TIẾT VỚI Ạ. CẢM ƠN CÁC BẠN MÌNH SẼ ĐÁNH GIÁ 5 SAO.

in progress 0
Everleigh 2 tháng 2021-08-11T04:45:02+00:00 2 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T04:46:17+00:00

  câu 1:

  program ct;

  uses crt;

  var a,b,T,tich,hieu:integer; thuong:real;

  begin

  clrscr;

  write(‘nhap a:=’);readln(a);

  write(‘nhap b:=’);readln(b);

  T:=a+b;

  hieu:=a-b;

  tich:=a*b;

  thuong:=a/b;

  writeln(‘tong la:’,T);

  writeln(‘hieu la:’,hieu);

  writeln(‘tich la:’,tich);

  writeln(‘thuong la:’,thuong);

  readln

  end.

  câu 2:

  program ct;

  uses crt;

  var a:integer;

  begin

  clrscr;

  write(‘nhap so nguyen a:’);readln(a);

  if a mod 2=0 then writeln(a,’la so chan’);

  if a mod 2<>0 then writeln(a,’ la so le’);

  readln

  end.

  0
  2021-08-11T04:46:47+00:00

  1)

  program ct;

  uses crt;

  var a,b,S,H,T,Th:real;

  begin clrscr;

     write(‘Nhap hai so tu nhien a, b: ); readln(a,b);

       S:=a+b; H=a-b; T:=a*b; Th:=a/b;

     writeln(‘Tong a, b la: ‘,S:4:2);

     writeln(‘Hieu a, b la: ‘,H:4:2);

     writeln(‘Tich a, b la: ‘,T:4:2);

     writeln(‘Thuong a, b la: ‘,Th:4:2);

  readln;

  end.

  2)

  program ct;

  uses crt;

  var n:integer;;

  begin clrscr;

     write(‘Nhap so nguyen n: ); readln(n);

     if n mod 2=0 then writeln(n,’ la so chan’);

     if n mod 2<>0 then writeln(n,’ la so le’);

  readln;

  end.

  Học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )