Phần mềm Python Sử dụng lệnh lặp for, hãy viết chương trình tính tổng sau: A=1!+2!+3!+…+n!

Question

Phần mềm Python
Sử dụng lệnh lặp for, hãy viết chương trình tính tổng sau:
A=1!+2!+3!+…+n!

in progress 0
Jade 3 tháng 2021-07-24T19:27:23+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T19:28:38+00:00

  n = int(input())

  def giaithua(a):
      tg=1
      for i in range(2,a+1):
          tg*=i
      return(tg)
  s=1
  for i in range(2,n+1):
      s+=giaithua(i)
  print(s)

  0
  2021-07-24T19:29:03+00:00

  def gt(n):
      gt = 1
      for i in range(1,n+1):
          gt = gt * i
      return gt

  n = int(input(“Nhap n: “))
  s = 0

  for i in range(1,n+1):
      s = s + gt(i)

  print(“S = “,s)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )