phân tích các đa thứ sau thành nhân tử: a) x^2y – x^3 -9y + 9x b)x^2(2-1) + 16 (1-x) c)81x^2- 6yz – 9y^2 -z^2 d)xz-yz-x^2+2xy-y^2

Question

phân tích các đa thứ sau thành nhân tử:
a) x^2y – x^3 -9y + 9x
b)x^2(2-1) + 16 (1-x)
c)81x^2- 6yz – 9y^2 -z^2
d)xz-yz-x^2+2xy-y^2

in progress 0
Samantha 1 năm 2021-07-16T17:43:30+00:00 2 Answers 27 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T17:44:30+00:00

  Đáp án:

   a)(x-3)(x+3)(y-x)

  b)(x-4)(x-4)

  c)(9x-3y-z)(9x+3y+z)

  d)(x-y)(z-x+y)

  Giải thích các bước giải:

   a)x^2y-x^3-9y+9x

  =x^2(y-x)-9(y-x)

  =(x^2-9)(y-x)

  =(x-3)(x+3)(y-x)

  b)x^2(2-1)+16(1-x)

  =x^2+16-16x

  =x^2-16x+16

  =(x-4)^2

  =(x-4)(x+4)

  c)81x^2-6yz-9y^2-z^2

  =81x^2-9y^2-6yz-z^2

  =81x^2-(3y+z)^2

  =(9x-3y-z)(9x+3y+z)

  d)xz-yz-x^2+2xy-y^2

  =z(x-y)-(x-y)(x-y)

  =[z-(x-y)](x-y)

  =(z-x+y)(x-y)

  0
  2021-07-16T17:45:26+00:00

  a) x²y – x³ -9y + 9x

  = (x²y – x³) -(9y – 9x)

  =x²(y-x)-9(y-x)

  =(y-x)(x²-9)

  =(y-x)(x+3)(x-3)

  b)x²(2-1) + 16 (1-x)

  =x².1 + 16-16x

  =x²+16-16x

  =x²-16x+16

  =(x-4)²

  =(x-4)(x-4)

  c)81x²- 6yz – 9y² -z²

  =81x²- ( 9y²+6yz+z²)

  =81x²-(3y+z)²

  =(9x+3y+z)(9x-3y-z)

  d)xz-yz-x²+2xy-y²

  =(xz-yz)-(x²-2xy+y²)

  =z(x-y)-(x-y)²

  =(x-y)(z-x+y).

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )