Phân tích đa thức sau thành nhân tử: 2x^2 + 2y^2 – 4x – 18 (Chú thích: ^ là mũ )

Question

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: 2x^2 + 2y^2 – 4x – 18
(Chú thích: ^ là mũ )

in progress 0
Camila 1 tháng 2021-09-10T12:02:21+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-10T12:03:34+00:00

    2x^2+2y^2y^2-4×18

    =2(x^+y^)-2x^-18

    =2(x+y+2)(x+y-2)-18

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )