Phân tích đa thức sau thành nhân tử : a, 2x ³-8x²+8x b, x ²y-x ³-9y+9x c, 2x ²-3x-5

Question

Phân tích đa thức sau thành nhân tử :
a, 2x ³-8x²+8x
b, x ²y-x ³-9y+9x
c, 2x ²-3x-5

in progress 0
Brielle 1 năm 2021-12-06T19:36:31+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T19:38:07+00:00

  a, $2x^3-8x^2+8x=2x(x^2-4x+4)=2x(x-2)^2$

  b, $x^2y-x^3-9y+9x=x^2(y-x)-9(y-x)$

             $=(x^2-9)(y-x)=(x-3)(x+3)(y-x)$

  c, $2x^2-3x-5=2x^2+2x-5x-5$

             $=2x(x+1)-5(x+1)=(2x-5)(x+1)$

  0
  2021-12-06T19:38:19+00:00

  a, 2x ³-8x²+8x

  =2x(x²-4x+4)      

  =2x(x-2)² 

  b, x ²y-x ³-9y+9x

  =(x ²y-x ³)-(9y-9x) 

  =x²(y-x)-9(y-x)

  =(x²-9)(y-x)    

  =(x+3)(x-3)(y-x)

  c, 2x ²-3x-5

  =2x²-2x+5x-5

  =(2x²-2x)+(5x-5)

  =2x(x-1)+5(x-1)

  =(x-1)(2x+5)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )