Phân tích đa thức sau thành nhân tử: a(b^3-c^3) + b(c^3-a^3) +c(a^3-b^3)

Question

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: a(b^3-c^3) + b(c^3-a^3) +c(a^3-b^3)

in progress 0
Eliza 3 tháng 2021-08-31T03:34:14+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T03:35:22+00:00

  Đáp án: $a \left(  \left( b-c \right)  \left( {b}^{2}+bc+{c}^{2} \right) 
   \right) +b \left( – \left( a-c \right)  \left( {a}^{2}+ac+{c}^{2}
   \right)  \right) +c \left(  \left( a-b \right)  \left( {a}^{2}+ab+{b}
  ^{2} \right)  \right) 
  $

   

  Giải thích các bước giải: Phân tích ra rồi rút $a$ ra làm nhân tử chung

   

  0
  2021-08-31T03:35:30+00:00

  Đáp án:

  $a(b^3-c^3) + b(c^3-a^3) +c(a^3-b^3)=(a-b)(b-c)(c-a)(a+b+c)$

  Giải thích các bước giải:

        $a(b^3-c^3) + b(c^3-a^3) +c(a^3-b^3)$

  $=a(b-c)(b^2+bc+c^2)+bc(c^2-b^2)-a^3(b-c)$

  $=(b-c)(ab^2+abc+ac^2)-bc(b-c)(b+c)-a^3(b-c)$

  $=(b-c)(ab^2+abc+ac^2-b^2c-bc^2-a^3)$

  $=(b-c)((ab^2-a^3)+(abc-b^2c)+(ac^2-bc^2))$

  $=(b-c)((a(b^2-a^2)+bc(a-b)+c^2(a-b))$

  $=(b-c)(-a(a-b)(a+b)+bc(a-b)+c^2(a-c))$

  $=(b-c)(a-b)(-a(a+b)+bc+c^2)$

  $=(b-c)(a-b)((c^2-a^2)+(bc-ab))$

  $=(b-c)(a-b)((c-a)(c+a)+(c-a)b)$

  $=(b-c)(a-b)(c-a)(a+b+c)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )