Phân tích đa thức thành nhân tử : `- x^3 + 4x^2 – 5x + 2`

Question

Phân tích đa thức thành nhân tử : `- x^3 + 4x^2 – 5x + 2`

in progress 0
Abigail 5 tháng 2021-07-21T09:45:28+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T09:46:33+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  `-x^3+4x^2-5x+2`

  `=-x^3+x^2+3x^2-3x-2x+2`

  `=-x^2(x-1)+3x(x-1)-2(x-1)`

  `=(x-1)(-x^2+3x-2)`

  `=(x-1)(-x^2+x+2x-2)`

  `=(x-1)[-x(x-1)+2(x-1)]`

  `=(x-1)^2(x-2)` 

   

  0
  2021-07-21T09:47:25+00:00

  Đáp án:

   -x³ + 4x² – 5x + 2

  = (-x³ + x²) + (3x² – 3x) – (2x + 2)

  = x²(-x + 1) + 3x(x-1) – 2(x-1)

  = (x-1)(-x² + 3x -2)

  = (x-1)[(-x² + 2x) + (x -2)]

  = (x-1)[x(2-x) + (x-2)]

  = (x-1)(x-2)(1-x)

  = -(x-1)²(x-2)

  ~Xin hay nhất ạ~

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )