phân tích đa thức thành nhân tử 4x^3-6x^2 (10x+3)(10x-3)-(10x+3)^2

Question

phân tích đa thức thành nhân tử
4x^3-6x^2
(10x+3)(10x-3)-(10x+3)^2

in progress 0
Valerie 1 năm 2021-09-25T14:40:47+00:00 2 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-25T14:42:11+00:00

  a) 4x³ – 6x² = 2x² (2x – 3)

  b) (10x + 3).(10x – 3) – (10x + 3)²

  = (10x)² – 3² – [(10x)² + 2.10x.3 + 3²]

  = 100x² – 9 – 100x² – 60x – 9

  = – 60x – 18

  = -6.(10x + 3)

  0
  2021-09-25T14:42:21+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  – 4x^3 – 6x^2

  = 2x^2(2x – 3)

  – (10x+3)(10x-3)-(10x+3)^2

  = (10x+3)(10x-3 – 10x-3)

  =-6 (10x+3)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )