Phân tích đa thức thành nhân tử 8x mũ 3 + 27y mũ 3

Question

Phân tích đa thức thành nhân tử
8x mũ 3 + 27y mũ 3

in progress 0
Liliana 5 tháng 2021-07-17T19:03:05+00:00 2 Answers 31 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-17T19:04:27+00:00

  `8x^3+27y^3=(2x)^3+(3y)^3=(2x+3y)(4x^2-6xy+9y^2)`

  0
  2021-07-17T19:04:41+00:00

  $8x^3+27y^3$

  $=(2x)^3+(3y)^3$

  $=(2x+3y)[(4x)^2-2x.3y+(3y)^2]$

  $=(2x+3y)(16x^2-6xy+9y^2)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )