phân tích đa thức thành nhân tử 9x ² – y ² + 6xy $2x^{4}$ + $8y^{4}$

Question

phân tích đa thức thành nhân tử
9x ² – y ² + 6xy
$2x^{4}$ + $8y^{4}$

in progress 0
Aaliyah 3 tuần 2021-07-12T10:03:03+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T10:04:28+00:00

  Giải thích các bước giải:

   `9x^2-y^2+6xy`

  `=(9x^2+6xy+y^2)-2y^2`

  `=(3x+y)^2-2y^2`

  `=(3x+y-sqrt2y)(3x+y+sqrt2y)`

   `2x^4+8y^4`

  `=2(x^4+4y^4)`

  0
  2021-07-12T10:04:39+00:00

  Giải thích các bước giải:

  `9x^2-y^2+6xy`

  `=(3x)^2+2.3xy-y^2`

  `=(3x-y)^2`

  `2x^4+8y^4`

  `=2((2x^4)/2+(8y^4)/2)`

  `=2(x^4+4y^2)`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )