phân tích đa thức thành nhân tử ax^2+bx^2+2axy+2xy+ay^2+by^2 x^2(a+b)-4ax-4bx+4a+_4b 2(a+b)^3+16

Question

phân tích đa thức thành nhân tử
ax^2+bx^2+2axy+2xy+ay^2+by^2
x^2(a+b)-4ax-4bx+4a+_4b
2(a+b)^3+16

in progress 0
Anna 1 tháng 2021-09-13T08:19:03+00:00 1 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T08:20:35+00:00

  Đề ý đầu tiên phải là 2bxy (thay cho 2xy) em nhé.
  \(\begin{array}{l}
  + )\, = a\left( {{x^2} + 2xy + {y^2}} \right) + b\left( {{x^2} + 2xy + {y^2}} \right)\\
  = \left( {{x^2} + 2xy + {y^2}} \right)\left( {a + b} \right) = {\left( {x + y} \right)^2}\left( {a + b} \right)\\
  + )\, = {x^2}\left( {a + b} \right) – 4x\left( {a + b} \right) + 4\left( {a + b} \right)\\
  = \left( {a + b} \right)\left( {{x^2} – 4x + 4} \right) = \left( {a + b} \right){\left( {x – 2} \right)^2}\\
  + )\, = 2\left( {{{\left( {a + b} \right)}^3} + 8} \right) = 2\left( {a + b + 2} \right)\left( {{{\left( {a + b} \right)}^2} – 2\left( {a + b} \right) + 4} \right)\\
  = 2\left( {a + b + 2} \right)\left( {{a^2} + {b^2} + 2ab – 2a – 2b + 4} \right)
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )