Phân tích đa thức thành nhân tử: a, $x^{2}$ -$y^{2}$ -5x+5 b, $x^{3}$ -$x^{2}$ – $4x^{2}$ +8x-4

Question

Phân tích đa thức thành nhân tử:
a, $x^{2}$ -$y^{2}$ -5x+5
b, $x^{3}$ -$x^{2}$ – $4x^{2}$ +8x-4

in progress 0
Maria 1 tuần 2021-12-07T02:30:35+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T02:31:48+00:00

  Đáp án:

  Câu a không thể phân tích được nhé bạn , câu b bạn tham khảo 

  Giải thích các bước giải:

  a) Không thể phân tích đa thức thành nhân tử được 

  b) $x^3 – x^2 – 4x^2 + 8x – 4 = (x^3 – x^2) – (4x^2 – 8x + 4) $ $\\$ $= x^2(x – 1) – 4(x^2 – 2x + 1) = x^2(x – 1) – 4(x – 1)^2 = (x – 1)(x^2 – 4x + 4)$ $\\$ $= (x – 1)(x – 2)^2$ 

  0
  2021-12-07T02:32:26+00:00

  `a)`

  ` x^2 – y^2 -5x +5y`

  `= (x-y)(x+y) – 5(x-y)`

  ` = ( x -y)(x+y-5)`

  `b)`

  ` x^3 -x^2 -4x^2 +8x -4`

  ` = x^2(x-1) – 4(x^2 -2x +1)`

  ` = x^2(x-1) – 4(x-1)^2`

  ` = (x-1)(x^2 – 4(x-1))`

  ` = (x-1)(x^2 -4x +4)`

  ` = (x-1)(x-2)^2`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )