Phân tích đa thức thành nhân tử: a^3+b^3+c^3-3abc

Question

Phân tích đa thức thành nhân tử:
a^3+b^3+c^3-3abc

in progress 0
Reese 3 tháng 2021-09-26T07:42:31+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-26T07:43:40+00:00

     a³+b³+c³-3abc

  =(a³+b³)+c³-3abc

  =(a+b)³-3ab(a+b)+c³-3abc

  =[(a+b)³+c³]-3ab(a+b+c)

  =(a+b+c)(a²+2ab+b²-ac-bc+c²)-3ab(a+b+c)

  =(a+b+c)(a²+2ab+b²-ac-bc+c²-3ab)

  =(a+b+c)(a²+b²+c²-ab-ac-bc).

  0
  2021-09-26T07:44:05+00:00

  Đáp án: a^3+b^3+c^3-3abc

  =(a+b)^3-3ab(a+b)-3abc+c^3 (dung hdt)

  =(a+b)^3+c^3-3ab(a+b+c)

  =(a+b+c)((a+b)^2-(a+b)*c+c^2)-3ab(a+b+c)

  =(a+b+c)(a^3+b^3+c^3-ca-cb-ab)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )