Phân tích đa thức thành nhân tử : (c+1)(c+2)(c+3)(c+4)-24

Question

Phân tích đa thức thành nhân tử : (c+1)(c+2)(c+3)(c+4)-24

in progress 0
Gianna 1 ngày 2021-09-14T08:40:28+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T08:41:51+00:00

     (c+1)(c+2)(c+3)(c+4)-24

  =[(c+1)(c+2)][(c+3)(c+4)]-24

  =(c²+5c+4)(c²+5c+6)-24

  Đặt c²+5c+4=z   (1)

  =>z(z+2)-24

  =z²+2z-24

  =z²+2z+1-25

  =(z+1)²-5²

  =(z+6)(z-4)          (2)

  Thay (1) vào (2) ta được:

    (c²+5c+4+6)(c²+5c+4-4)   

  =(x²+5c+10)(c²+5c)

  =x(c²+5c+10)(c+5).

  0
  2021-09-14T08:41:57+00:00

  Đáp án:

  (c+1)(c+2)(c+3)(c+4)-24

  = (c ²+5c+4)(c ²+5c+6)-24

  =(c ²+5c+4)+2(c ²+5c+4)-24

  =(c ²+5c+4-4)(c ²+5c+4+6)

  =c(c+5)(c ²+5c+10)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )