Phân tích đa thức thành nhân tử(dạng đối xứng vòng quanh). 1)(a-b)(b-c)(a-c)+(a+b)(b+c)(a-c)+(a+b)(a+c)(c-b) 2)-(mab+n)(a-b)-(mbc+n)(b-c)-(mca+n)(c-a)

Question

Phân tích đa thức thành nhân tử(dạng đối xứng vòng quanh).
1)(a-b)(b-c)(a-c)+(a+b)(b+c)(a-c)+(a+b)(a+c)(c-b)
2)-(mab+n)(a-b)-(mbc+n)(b-c)-(mca+n)(c-a)
3)(aut+n)(u-t)+(auv+n)(v-u)+(atv+n)(t-v)
4)bc(a+d)(b-c)+ac(b+d)(c-a)+ab(c+d)(a-b)

in progress 0
Valerie 3 tuần 2021-08-13T13:41:53+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T13:43:11+00:00

  1)(a-b)(b-c)(a-c)+(a+b)(b+c)(a-c)+(a+b)(a+c)(c-b)

  =a²b-ab²-a²c+abc-abc+b²c+ac²-bc²+ a²b+ab²+a²c+abc-abc-b²c-ac²-bc² -a²b-ab²+a²c+abc-abc-b²c+ac²+bc²

  =a²b-ab²+a²c-b²c+ac²-bc²-abc+abc

  =a(ab-b²+ac-bc)+c(ab-b²+ac-bc)

  =[(ab-b²)+(ac-bc)](a+c)

  =[b(a-b)+c(a-b)](a+c)

  =(a-b)(b+c)(a+c)

  2)-(mab+n)(a-b)-(mbc+n)(b-c)-(mca+n)(c-a)

  =-ma²b+mab²-na+nb-mb²c+mbc²-nb+nc-mc²a+mca²-nc+na

  =-m[a²b-ab²+b²c-bc²+c²a-ca²+abc-abc]

  =-m[a(ab-b²+bc-ac)-c(ab+b²+bc-ac)]

  =-m{(a-c)[ab-b²+bc-ac]}

  =-m(a-b)(b+c)(a-c)

  3)(aut+n)(u-t)+(auv+n)(v-u)+(atv+n)(t-v)

  {Tương tự với (2)}

  =a(t-v)(v+u)(u-t)

  4)bc(a+d)(b-c)+ac(b+d)(c-a)+ab(c+d)(a-b)

  =ab²c-abc²+b²cd-bc²d+abc²-a²bc+ac²d-a²cd+a²bc-ab²c+a²bd-ab²d

  =b²cd-bc²d+ac²d-a²cd+a²bd-ab²d

  =d[b²c-bc²+ac²-a²c+a²b-ab²]

  =d[(b²c-bc²+ac²-abc)+(-a²c+a²b-ab²+abc)]

  =d[c(b²-bc+ac-ab)-a(ac-ab+b²-bc)]

  =d[(c-a)(b²-bc+ac-ab)]

  =d(c-a)[(b²-bc)+(ac-ab)]

  =d(c-a)[b(b-c)-a(b-c)]

  =d(c-a)(b-c)(b-a)

  0
  2021-08-13T13:43:43+00:00

  1)(a-b)(b-c)(a-c)+(a+b)(b+c)(a-c)+(a+b)(a+c)(c-b)

  =a²b-ab²-a²c+abc-abc+b²c+ac²-bc²+ a²b+ab²+a²c+abc-abc-b²c-ac²-bc² -a²b-ab²+a²c+abc-abc-b²c+ac²+bc²

  =a²b-ab²+a²c-b²c+ac²-bc²-abc+abc

  =a(ab-b²+ac-bc)+c(ab-b²+ac-bc)

  =[(ab-b²)+(ac-bc)](a+c)

  =(a-b)(b+c)(a+c)

  2)-(mab+n)(a-b)-(mbc+n)(b-c)-(mca+n)(c-a)

  =-ma²b+mab²-na+nb-mb²c+mbc²-nb+nc-mc²a+mca²-nc+na

  =-m[a²b-ab²+b²c-bc²+c²a-ca²+abc-abc]

  =-m[a(ab-b²+bc-ac)-c(ab+b²+bc-ac)]

  =-m(a-b)(b+c)(a-c)

  3)(aut+n)(u-t)+(auv+n)(v-u)+(atv+n)(t-v)

  =au²t-aut²+nu-nt+auv²-au²v+nv-nu+at²v-atv²+nt-nv

  =au²t-aut²+auv²-au²v+at²v-atv²

  =a(u²t-ut²+uv²-u²v+t²v-tv²)

  =a(u²t-ut²+uv²-u²v+t²v-tv²+tuv-tuv)

  =a[u(ut-t²+tv-uv)-v(-uv²-t²+tv+ut)]

  =a(t-v)(v+u)(u-t)

  4)bc(a+d)(b-c)+ac(b+d)(c-a)+ab(c+d)(a-b)

  =ab²c-abc²+b²cd-bc²d+abc²-a²bc+ac²d-a²cd+a²bc-ab²c+a²bd-ab²d

  =b²cd-bc²d+ac²d-a²cd+a²bd-ab²d

  =d[b²c-bc²+ac²-a²c+a²b-ab²+abc-abc]

  =d[c(b²-bc+ac-ab)-a(ac-ab+b²-bc)]

  =d[(c-a)(b²-bc+ac-ab)]

  =d(c-a)[b(b-c)-a(b-c)]

  =d(c-a)(b-c)(b-a)

  Chúc bạn thi tốt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )