Phân tích ĐTTNT (x^2-x+1)^2-5x(x^2-x+1)+4x^2

Question

Phân tích ĐTTNT
(x^2-x+1)^2-5x(x^2-x+1)+4x^2

in progress 0
Camila 4 tháng 2021-08-11T11:11:05+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T11:12:49+00:00

   Ta có : $(x^2-x+1)^2-5x.(x^2-x+1)+4x^2$

  $= (x^2-x+1)^2-x(x^2+x+1)-4x.(x^2-x+1)+4x^2$

  $ = (x^2-x+1).(x^2-x+1-x)-4x.(x^2-x+1-x)$

  $ = (x^2-x+1-x).(x^2-x+1-4x)$

  $ = (x^2-2x+1).(x^2-5x+1)$

  $ = (x-1)^2.(x^2-5x+1)$

  0
  2021-08-11T11:12:57+00:00

  Đáp án: $(x-1)^2(x^2-5x+1)$

   

  Giải thích các bước giải:

  $(x^2-x+1)^2-5x(x^2-x+1)+4x^2$

  $=(x^2-x+1)^2-4x(x^2-x+1)-x(x^2-x+1)+4x^2$

  $=(x^2-x+1)(x^2-x+1-4x)-x(x^2-x+1-4x)$

  $=(x^2-x+1-x)(x^2-x+1-4x)$

  $=(x^2-2x+1)(x^2-5x+1)$

  $=(x-1)^2(x^2-5x+1)$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )