Phân tích hợp chất hữu cơ A thấy cứ 2,1 phần khối lượng c thì có 2,8 phần khối lượng Oxi và 0,35% khối lượng Hidro Hãy xác định công thức phân tử của

Question

Phân tích hợp chất hữu cơ A thấy cứ 2,1 phần khối lượng c thì có 2,8 phần khối lượng Oxi và 0,35% khối lượng Hidro Hãy xác định công thức phân tử của a biết 1 gam hơi chất A ở điều kiện tiêu chuẩn chiếm thể tích 373,3 ml

in progress 0
Melanie 1 tuần 2021-08-29T14:20:15+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-29T14:21:57+00:00

  Giả sử một lượng chất trên chứa `2,1` `gam` `C; 2,8` `gam` `O` và `0,35` `gam` `H`

  `⇒` `m` hợp chất `=mC +mH+mO=2,1+2,8+0,35=5,25 gam`

  `n_C={2,1}/12=0,175 mol; n_H={0,35}/1=0,35 mol; nO={2,8}/16=0,175 mol`

  Ta có: `1 gam` chất trên có thể tích là `373,3 cm^3 (ml)`

  `⇒ 5,25 gam⇒1959,825 cm^3=1,96l `

  `⇒n` hợp chất `={1,96}/22,4=0,0875 mol`

  `⇒` Số `C={0,175}/{0,0875}=2=`số `O;` số `H={0,35}/{0,0875}=4`

  Vậy CTPT là `C_2H_4O_2`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )