Phân tích những thuận lợi và khó khăn của tài nguyên nước, khí hậu đối với sự phát triển và phân bố nông nghiệp ?

Question

Phân tích những thuận lợi và khó khăn của tài nguyên nước, khí hậu đối với sự phát triển và phân bố nông nghiệp ?

in progress 0
Ximena 2 năm 2021-08-09T15:51:48+00:00 2 Answers 139 views 0

Answers ( )

  -2
  2021-08-09T15:53:07+00:00

   nước mà chúng ta đang nói đến là tài nguyên thiên nhiên quí hiếm,
  không có thể thay thế được
   Tài nguyên nước có rất nhiều đặc điểm, nhưng có một số đặc điểm mà các tài
  nguyên khác không có, liên quan chặt chẽ với nhau và tác động trực tiếp đến sự
  tồn tại và phát triển của chính tài nguyên nước, tài nguyên khác và của toàn xã hội

  Thuận lợi : Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên cho phép nước ta phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới.

  –  Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa với nền nhiệt độ trung bình > 200C, lượng mưa lớn (1500 -2000 mm/năm), độ ẩm > 80% :

      +  Cho phép nước ta trồng trọt quanh năm.

      + Cây trồng vật nuôi có nhiều điều kiện sinh trưởng, phát triển đặc biệt là sinh vật nhiệt đới.

       + Có thể áp dụng các phương thức thâm canh, tăng vụ, xen canh…

  – Khí hậu phân hóa rõ rệt theo chiều Bắc – Nam, đông – tây và độ cao địa hình thuận lợi cho việc chuyển đổi cơ cấu mùa vụ và cơ cấu sản phẩm nông nghiệp, đa dạng hóa các loại nông sản (cận nhiệt, ôn đới, nhiệt đới).

  – Sự phân hóa của điều kiện địa hình, đất trồng cho phép và đồng thời đòi hỏi áp dụng các hệ thống canh tác khác nhau giữa các vùng : trung du miền núi Bắc Bộ trồng cây lâu năm và gia súc lớn, ở các vùng đồng bằng châu thổ trồng cây hoa màu, lương thực (lúa nước), phát triển thủy sản; Đông Nam Bộ và Tây Nguyên phát triển các vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm nguồn gốc nhiệt đới.

  ⟹ Từ đó hình thành các vùng chuyên canh nông nghiệp lớn với thế mạnh khác nhau.

  * Khó khăn :

  – Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa mang tính thất thường làm cho nền nông nghiệp nước ta tăng thêm tính bấp bênh. Các thiên tai như bão,  lũ, hạn hán, rét đậm rét hại, sương muối..

  – Khí hậu nhiệt đới ẩm là môi trường thuận lợi dễ phát sinh các dịch bệnh cho cây trồng vật nuôi

  b) Nước ta đang ngày càng khai thác có hiệu quả nền nông nghiệp nhiệt đới :

  – Các tập đoàn cây con được phân bố phù hợp với các điều kiện sinh thái:

  1
  2021-08-09T15:53:39+00:00

  *Những thuận lợi :

  – Tài nguyên nước : sông ngòi ai hồ dày đặc , nguồn nước ngầm phong phú thuận lời cho việc tưới tiêu , đẩy mạnh thâm canh tăng vụ.

  – Tài nguyên khí hậu : khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa quanh năm có nhiệt độ cao, độ ẩm lớn, khí hậu phân bố rõ rệt theo chiều bắc – nam, theo mùa , theo độ cao tạo điều kiện cho cây cối xanh tươi quanh năm , trồng được cây nhiệt đới, cận nhiệt và ôn đới.

  * Khó khắn :

  – Tài nguyên nước : thiếu nước về mùa khô, dư nước quá nhiều về mùa mưa ảnh hưởng đến năng suất cây trồng.

  – Tài nguyên khí hậu nóng ẩm làm cho sâu bệnh phát triển nhanh. Thiên tai như hạn hán, sương muối, lũ lụt làm cho sản xuất bấp bênh,

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )