Phân tích thành nhân tử: x^2-y^2+5x-5y =???

Question

Phân tích thành nhân tử:
x^2-y^2+5x-5y
=???

in progress 0
Samantha 3 tháng 2021-09-09T04:10:58+00:00 2 Answers 98 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T04:12:31+00:00

  x^2-y^2+5x-5y

  =(x^2-y^2)+(5x-5y)

  =(x+y)(x-y)+5(x-y)

  =(x-y)(x+y+5)

  0
  2021-09-09T04:12:38+00:00

  x² – y² + 5x -5y

  = (x² – y²) + (5x -5y)

  = (x-y)(x+y) + 5(x-y)

  = (x-y)(x+y+5)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )