Phân tích thành nhân tử 3x^2 – 3y^2 – 12x + 12y

Question

Phân tích thành nhân tử
3x^2 – 3y^2 – 12x + 12y

in progress 0
Alaia 1 tuần 2021-12-07T18:41:50+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T18:43:05+00:00

  `3x^2 – 3y^2 – 12x + 12y`

  `= ( 3x^2 – 3y^2 ) – (12x – 12y)`

  `= 3( x^2 – y^2) – 12( x – y)`

  `= 3 ( x – y) ( x + y) – 12( x – y)`

  `= 3( x + y – 4) . ( x – y)`

   

  0
  2021-12-07T18:43:17+00:00

  `3x^2-3y^2-12x+12y`

  `=(3x^2-3y^2)-(12x-12y)`

  `=3(x^2-y^2)-12(x-y)`

  `=3(x-y)(x+y)-12(x-y)`

  `=3(x-y)(x+y-4)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )