phân tích thành nhân tử x(x + 4)(x + 6)(x + 10) + 128

Question

phân tích thành nhân tử
x(x + 4)(x + 6)(x + 10) + 128

in progress 0
Josie 1 năm 2021-09-12T00:17:14+00:00 2 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T00:18:56+00:00

  Đáp án:

     `A=(x+2)(x+8)(x^2+10x+8)`

  Giải thích các bước giải:

   Đặt `A=x(x + 4)(x + 6)(x + 10) + 128`

  `=>A=[x(x + 10)][(x + 4)(x + 6)] + 128`

  `=>A=(x^2 + 10x)(x^2 +10x + 24) + 128`

  Đặt `x^2+10x+12=t`

  `=>x^2+10x=t-12`

        `x^2+10x+24=t+12`

  `=>A=(t-12)(t+12)+128`

  `=>A=(t^2-12^2)+128`

  `=>A=t^2-144+128`

  `=>A=t^2-16`

  `=>A=(t+4)(t-4)`

  `=>A=(x^2+10x+12+4)(x^2+10x+12-4)`

  `=>A=(x^2+10x+16)(x^2+10x+8)`

  `=>A=(x+2)(x+8)(x^2+10x+8)`

  0
  2021-09-12T00:19:11+00:00

  x(x + 4)(x + 6)(x + 10) + 128

  =(x²+10x) (x²+10x+24)+128

  =(x²+10x+12-12) (x²+10x+12+12)+128

  =(x²+10x+12)-12²+128=(x²+10x+12)²

  =(x²+10x+12-16)(x²+10x+12+16)

  =(x²+10-4)(x²+10x+28)

  nhớ vote 5 sao+câu trả lời hay nhất +cảm ơn

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )