Phân tích thành nhân tử : 49(y-4) ² – 9y ² – 36y – 36 GIẢI THÍCH ĐẦY ĐỦ , CHÍNH XÁC , KO GIẢI THÍCH = BC

Question

Phân tích thành nhân tử :
49(y-4) ² – 9y ² – 36y – 36
GIẢI THÍCH ĐẦY ĐỦ , CHÍNH XÁC , KO GIẢI THÍCH = BC

in progress 0
Eliza 5 tháng 2021-07-13T02:50:03+00:00 2 Answers 20 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-13T02:51:39+00:00

  `49(y-4)^2 – 9y^2 – 36y – 36`

  `= [7(y-4)]^2 – [(3y)^2 + 2.3y.6 + 6^2]`

  `= [7(y-4)]^2 –  (3y+6)^2`

  `= (7y – 28 – 3y – 6)(7y – 28 + 3y + 6)`

  `= 2(2y – 17)2(5y-11)`

  `= 4(2y-17)(5y-11)`

   

  0
  2021-07-13T02:51:46+00:00

  `#DyHungg`

  `49(y-4)^2-9y^2-36y-36`

  `=[7(y-4)]^2-(3y+6)^2`

  `=[7(y-4)-3y-6][7(y-4)+3y+6]`

  `=(7y-28-3y-6)(7y-28+3y+6)`

  `=(4y-34)(10y-22)`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )