Phân tích thành nhân tử: a) x^4+5x^3+9x^2+7x+2 b) (x^4+4x+8)+3x(x^4+4x+8)+2x^2 c) 2x^2-7x+5y^2

Question

Phân tích thành nhân tử:
a) x^4+5x^3+9x^2+7x+2
b) (x^4+4x+8)+3x(x^4+4x+8)+2x^2
c) 2x^2-7x+5y^2

in progress 0
Kinsley 3 tuần 2021-07-10T11:53:48+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T11:55:16+00:00

  a) $x^4+5x^3+9x^2+7x+2$

  $= x^4 + 2x^3 + 3x^3 + 6x^2 + 3x^2 + 6x + x + 2$

  $= x^3(x + 2) + 3x^2(x +2) + 3x(x + 2) + (x + 2)$

  $=(x +2)(x^3 + 3x^2 + 3x + 1)$

  $= (x +2)(x +1)^3$

  b) $(x^4 + 4x + 8)^2 + 3x(x^4 + 4x + 8) + 2x^2$

  $= (x^4+4x+8)^2+x(x^4+4x+8)+2x(x^4 + 4x + 8) + 2x^2$

  $= (x^4 +4x + 8)(x^2 + 5x +8)+ 2x(x^4 + 5x + 8)$

  $= (x^4 + 5x + 8)(x^4 + 6x + 8)$

  0
  2021-07-10T11:55:22+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Phần c sai đề hay sao đấy

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )