*Phân tích thành nhân tử a)A=x ³-3x ²-3x+1 b)B=x ³+x ²-36 *Tìm x biết a)x ³-9x ²+14x=0 b)x ³-5x ²+8x-4=0 c)x $x^{4}$ -2x ³+x ²=10 d)2x ³+x ²-4x-2=0 Gi

Question

*Phân tích thành nhân tử
a)A=x ³-3x ²-3x+1
b)B=x ³+x ²-36
*Tìm x biết
a)x ³-9x ²+14x=0
b)x ³-5x ²+8x-4=0
c)x $x^{4}$ -2x ³+x ²=10
d)2x ³+x ²-4x-2=0
Giúp mình với

in progress 0
Ivy 3 tháng 2021-09-09T21:45:00+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T21:46:08+00:00

  Đáp án:

  2) d. \(\left[ \begin{array}{l}
  x =  – \dfrac{1}{2}\\
  x = \sqrt 2 \\
  x =  – \sqrt 2 
  \end{array} \right.\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  1)a.A = {x^3} + {x^2} – 4{x^2} – 4x + x + 1\\
   = {x^2}\left( {x + 1} \right) – 4x\left( {x + 1} \right) + \left( {x + 1} \right)\\
   = \left( {x + 1} \right)\left( {{x^2} – 4x + 1} \right)\\
  b.B = {x^3} + {x^2} – 36\\
   = {x^3} – 3{x^2} + 4{x^2} – 12x + 12x – 36\\
   = {x^2}\left( {x – 3} \right) + 4x\left( {x – 3} \right) + 12\left( {x – 3} \right)\\
   = \left( {x – 3} \right)\left( {{x^2} + 4x + 12} \right)\\
  2)a.{x^3} – 9{x^2} + 14x = 0\\
   \to x\left( {{x^2} – 9x + 14} \right) = 0\\
   \to \left[ \begin{array}{l}
  x = 0\\
  {x^2} – 7x – 2x + 14 = 0
  \end{array} \right.\\
   \to \left[ \begin{array}{l}
  x = 0\\
  x\left( {x – 7} \right) – 2\left( {x – 7} \right) = 0
  \end{array} \right.\\
   \to \left[ \begin{array}{l}
  x = 0\\
  x – 7 = 0\\
  x – 2 = 0
  \end{array} \right.\\
   \to \left[ \begin{array}{l}
  x = 0\\
  x = 7\\
  x = 2
  \end{array} \right.\\
  b.{x^3} – 5{x^2} + 8x – 4 = 0\\
   \to {x^3} – {x^2} – 4{x^2} + 4x + 4x – 4 = 0\\
   \to {x^2}\left( {x – 1} \right) – 4x\left( {x – 1} \right) + 4\left( {x – 1} \right) = 0\\
   \to \left[ \begin{array}{l}
  x – 1 = 0\\
  {x^2} – 4x + 4 = 0
  \end{array} \right.\\
   \to \left[ \begin{array}{l}
  x = 1\\
  {\left( {x – 2} \right)^2} = 0
  \end{array} \right.\\
   \to \left[ \begin{array}{l}
  x = 1\\
  x = 2
  \end{array} \right.\\
  c.{x^4} – 2{x^3} + {x^2} = 10\\
   \to {x^2}\left( {{x^2} – 2x + 1} \right) = 10\\
   \to {x^2}{\left( {x – 1} \right)^2} = 10\\
   \to \left[ \begin{array}{l}
  x\left( {x – 1} \right) = \sqrt {10} \\
  x\left( {x – 1} \right) =  – \sqrt {10} 
  \end{array} \right.\\
   \to \left[ \begin{array}{l}
  {x^2} – x – \sqrt {10}  = 0\\
  {x^2} – x + \sqrt {10}  = 0
  \end{array} \right.\\
   \to \left[ \begin{array}{l}
  {x^2} – 2x.\dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{4} – \dfrac{1}{4} – \sqrt {10}  = 0\\
  {x^2} – 2x.\dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{4} – \dfrac{1}{4} + \sqrt {10}  = 0
  \end{array} \right.\\
   \to \left[ \begin{array}{l}
  {\left( {x – \dfrac{1}{2}} \right)^2} = \dfrac{1}{4} + \sqrt {10} \\
  {\left( {x – \dfrac{1}{2}} \right)^2} = \dfrac{1}{4} – \sqrt {10} \left( l \right)\left( {Do:{{\left( {x – \dfrac{1}{2}} \right)}^2} \ge \forall x} \right)
  \end{array} \right.\\
   \to {\left( {x – \dfrac{1}{2}} \right)^2} = \dfrac{1}{4} + \sqrt {10} \\
   \to \left[ \begin{array}{l}
  x – \dfrac{1}{2} = \sqrt {\dfrac{1}{4} + \sqrt {10} } \\
  x – \dfrac{1}{2} =  – \sqrt {\dfrac{1}{4} + \sqrt {10} } 
  \end{array} \right.\\
   \to \left[ \begin{array}{l}
  x = \dfrac{1}{2} + \sqrt {\dfrac{1}{4} + \sqrt {10} } \\
  x = \dfrac{1}{2} – \sqrt {\dfrac{1}{4} + \sqrt {10} } 
  \end{array} \right.\\
  d.2{x^3} + {x^2} – 4x – 2 = 0\\
   \to {x^2}\left( {2x + 1} \right) – 2\left( {2x + 1} \right) = 0\\
   \to \left[ \begin{array}{l}
  2x + 1 = 0\\
  {x^2} – 2 = 0
  \end{array} \right.\\
   \to \left[ \begin{array}{l}
  x =  – \dfrac{1}{2}\\
  x = \sqrt 2 \\
  x =  – \sqrt 2 
  \end{array} \right.
  \end{array}\)

  0
  2021-09-09T21:46:54+00:00

  a, A = x^3 – 3x^2 – 3x +1

  ⇔ A = (x^3 + 1) – (3x^2 + 3x)

  ⇔ A = (x+1)(x^2 – x + 1)  – 3x(x+1)

  ⇔A = (x+1)(x^2-x+1-3x)

  ⇔ A =(x+1)(x^2 – 4x +1)

  b, B = x^3 + x^2-36

  ⇔ B = x^3 – 3x^2 + 4x^2 – 12x + 12x – 36

  ⇔ B = x^2(x-3) + 4x(x-3) + 12(x-3) 

  ⇔ B = (x-3)(x^2 + 4x + 12)

  * Tìm x

  a, x^3 – 9x^2 + 14x = 0

  ⇔ x^3 – 7x^2 – 2x^2 + 14 = 0

  ⇔ x(x-2)(x-7) = 0

  ⇔ x = 0 hoặc x = 2 hoặc x =7

  b, x^3 – 5x^2+8x-4=0

  ⇔ x^3 – 2x^2 – 3x^2 + 6x +2x – 4 = 0

  ⇔ (x-2)^2(x-1) = 0

  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}(x-2)^2=0\\x-1=0\end{array} \right.\) 

  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}x=2\\x=1\end{array} \right.\) 

  c, 2x^3 + x^2 – 4x -2 = 0

  ⇔ (2x +1)(x^2-2) = 0

  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}2x+1=0\\x^2-2=0\end{array} \right.\) 

  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}x=-1/2\\x=x=√2\end{array} \right.\) 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )