phân tích thành nhân tử ( cí kèm giải thích các bước ) a) 9x^2y^2 + 15x^2y – 21xy^2 b)x^4 +x^3+x+1 c)x^2 – 2xy + y^2-xz+yz d)x^2 – y^2-x+y e)ax^2 + ay

Question

phân tích thành nhân tử ( cí kèm giải thích các bước )
a) 9x^2y^2 + 15x^2y – 21xy^2
b)x^4 +x^3+x+1
c)x^2 – 2xy + y^2-xz+yz
d)x^2 – y^2-x+y
e)ax^2 + ay – bx^2-by
d) 4x(x-2y)+16y^2-8xy
e)y^2(x^2+y)-zx^2-zy

in progress 0
Mackenzie 4 tháng 2021-08-11T22:29:37+00:00 1 Answers 36 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T22:30:51+00:00

  Đáp án:bài a mk hông biết làm xl nhìu:((

   

  Giải thích các bước giải:

   b)x^4+x^3+x+1

  X^3*(x+1)+x+1

  (X^3+1)*(x+1)

  (x+1)*(x^2-x+1)*(x+1)

  (x+1)*(x^2-x+1+1)

  (x+1)*(x^2-x+2)

  C) x^2-2xy+y^2-xz+yz

  (x-y)^2-xz+yz

  (x-y)^2-z(x-y)

  (x-y)(x-y-z)

  D)x^2-y^2-x+y

  (x-y)(x+y)-(x-y)

  (x-y)(x+y-1)

  E)ax^2+ay-bx^2-by

  a(x^2+y)-b(x^2+y)

  (a-b)(x^2+y)

  D)4x(x-2y)+16y^2-8xy

  4x(x-2y)-8y(x-2y)

  (4x-8y)(x-2y)

  E)y^2(x^2+y)-zx^2-zy

  y^2(x^2+y)-z(x^2+y)

  (y^2-z)(x^2+y)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )