phân tích vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong hội nghị thành lập Đảng tháng 2 năm 1930 Em có suy nghĩ gì với Đảng và trách nhiệm Hồ Chí Minh

Question

phân tích vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong hội nghị thành lập Đảng tháng 2 năm 1930 Em có suy nghĩ gì với Đảng và trách nhiệm Hồ Chí Minh

in progress 0
Claire 1 năm 2021-10-06T14:51:50+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T14:53:16+00:00

  Nguyễn Ái Quốc đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam, kết hợp độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, kết hợp tinh thần yêu nước với tinh thần quốc tế vô sản. Truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam, chuẩn bị về tư tưởng chính trị cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên (6-1925), tổ chức tiền thân của Đảng, trực tiếp huấn luyện và đào tạo đội ngũ cán bộ nòng cốt của Đảng. Thống nhất các tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm nền tảng tư tưởng. Soạn thảo Cương lĩnh đầu tiên của Đảng (Chính cương Vắn tắt, Sách lược Vắn tắt), thể hiện sự đúng đắn, sáng tạo trong điều kiện Việt Nam..

  + Gìn giữ và phát huy những bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc;

  + Nêu cao tinh thần tự tôn dân tộc, niềm tự hào vễ những truyền thống văn hóa tốt đẹp: truyền thống yêu nước; Uống nước nhớ nguồn; văn hóa lễ hội truyền thống; phong tục tập quán; di sản, di tích lịch sử,…

  + Tiếp tục những ảnh hưởng tích cực từ văn hóa nước ngoài đồng thời gạn lọc những ảnh hưởng tiêu cực từ văn hóa ngoại lai.

  – Đánh giá: đây là vấn đề quan trọng đòi hỏi ý thức và nhận thức của thế hệ trẻ cùng đồng long, chung tay góp sức.

  * Chúc cậu học tốt !!! Nhớ tick cho mik 5 sao , 1 cảm ơn và câu trả lời hay nhất nhé .

  0
  2021-10-06T14:53:29+00:00

  Từ một người yêu nước NAQ đã ra đi tìm đường cứu nước đúng đắn để giải phóng dân tốc rồi trở thành người chiến sĩ kết hợp chủ nghĩa yêu nứov với chủ nghĩa quốc tế vô sản(1920) , thành lập Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên  (1925) và chuẩn bị về tư tưởng, chính trị cho càn bộ của Hội, truyền bá chủ nghĩa Mac Lê-nin và nước dẫn đến sự ra dời của tổ chức cộng sản Việt Nam- là một bước tiến gần đến sự thành công của Đảng.   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )