Phân tích vai trò của quần chúng trong công việc xây dựng đất nước và đấu tranh bảo vệ tổ quốc . Em hãy liên hệ đến ngày nay

Question

Phân tích vai trò của quần chúng trong công việc xây dựng đất nước và đấu tranh bảo vệ tổ quốc . Em hãy liên hệ đến ngày nay

in progress 0
Kennedy 4 tháng 2021-09-01T05:56:53+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-01T05:58:07+00:00

  U Quần chúng trong công việc xây dựng đất nước  là vô cùng quan trọng trong một trận đánh giặc ngoại xâm muốn thắng được ta phải được sự tin yêu tin tưởng đoàn kết hợp tác của nhân dân thì ta mới có thể thắng được trận chiến nếu không ngược lại Ta sẽ bị đánh bạn vì thế mỗi vị vua muốn thắng được một trận chIên chong giác  ngoại xâm  Phải lấy lòng dân của do đó quần chúng rất quan trọng trong việc xây dựng đất nước

  0
  2021-09-01T05:58:25+00:00

  Yêu nước là một truyền thống đạo đức cao quý và thiêng liêng nhất của dân tộc Việt Nam. 

  Truyền thống yêu nước là sức mạnh nội sinh giúp đất nước ta, dân tộc ta vượt qua bao khó khăn, thử thách, chiến thắng thiên tai khắc nghiệt và giặc ngoại xâm, tồn tại và phát triển với đầy đủ bản sắc của mình.

  Lòng yêu nước của dân tộc Việt Nam thể hiện:

  + Tình cảm gắn bó với quê hương, đất nước. (Hướng về cội nguồn, ông bà, cha mẹ, tổ tiên, quê hương của mình; khi phải xa luôn hướng về quê hương, Tổ quốc).

  Tình thương yêu đối với đồng bào, giống nòi, dân tộc (mỗi người dân VN đều cảm thông sâu sắc nỗi đau của đồng bào, dân tộc, mong muốn đồng bào mình được sống ấm no, hạnh phúc).

  + Lòng tự hào dân tộc chính đáng (tự hào về con ngưòi, quê hương, đất nước, anh hùng hào kiệt, danh nhân văn hoá, về non sông gấm vóc, những sản vật phong phú).

  Đoàn kết, kiên cường bất khuất chống giặc ngoại xâm (bảo vệ chủ quyền, nền độc lập, không chịu làm nô lệ. Tinh thần đoàn kết, kiên cường bất khuất chống giặc ngoại xâm).

  + Cần cù và sáng tạo trong lao động để xây dựng và phát triển nền văn hoá dân tộc và xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )