Phân tử A có dạng (NR2)2CO. Xác định tên và KHHH của R. Biết phân tử P2O5 nặng hơn phân tử A là 2.367 lần.

Question

Phân tử A có dạng (NR2)2CO. Xác định tên và KHHH của R. Biết phân tử P2O5 nặng hơn phân tử A là 2.367 lần.

in progress 0
Nevaeh 4 tuần 2021-09-07T00:24:26+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T00:26:04+00:00

  Đáp án: 

                                        `Hidro(KHHH:H)`

  Giải thích các bước giải:

  `PTK_{A}=(PTK_{P_{2}O_{5}})/(2,367)`

  `⇒PTK_{A}=(31.2+16.5)/(2,367)`

  `⇒PTK_{A}=60(đvC)`

  `⇒(NR_{2})_{2}CO=60`

  `⇒(14+2R).2+12+16=60`

  `⇒28+4R+12+16=60`

  `⇒4R+56=60`

  `⇒4R=60-56`

  `⇒4R=4`

  `⇒R=1(đvC)`

  `⇒R` là `Hidro(KHHH:H)`

  0
  2021-09-07T00:26:20+00:00

  Ta có: $M_{P_2O_5}=2,367.M_{(NR_2)_2CO}$

  $⇒142=2,367.M_{(NR_2)_2CO}$

  $⇒M_{(NR_2)_2CO}=60$

  $⇒2.14+4.M_R+12+16=60$

  $⇒56+4M_R=60$

  $⇒4M_R=4$

  $⇒M_R=1(g/mol)$

  ⇒R là Hidro (H)

  ⇒CTHH dạng: $(NH_2)_2CO$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )