Phân tử ADN có hiệu số phần trăm X với 1 loại Nu khác là 20% a) tính thành phần ℅ của các loại Nu còn lại trong ADN

Question

Phân tử ADN có hiệu số phần trăm X với 1 loại Nu khác là 20%
a) tính thành phần ℅ của các loại Nu còn lại trong ADN

in progress 0
Reagan 1 năm 2021-08-22T22:06:28+00:00 2 Answers 121 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T22:08:21+00:00

  Đáp án:%G=%X=35%

  %A=%T=15%

   

  Giải thích các bước giải:Vì hiệu số của X với 1 loại là 20%

  ⇒Loại đó không phải là G ( vì G=X).Từ đó ⇒Loại A,T 

  ⇒ %X-%A=20 mà %X+%A=50 (vì A+X=Nu/2)

  ⇒%X;%A 

   

  0
  2021-08-22T22:08:23+00:00

  Ta có:

  $X+T=50$%

  $X-T=20$%

  Vậy % số nu từng loại của gen:

  $A=T=15$%

  $G=X=35$%

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )