Phân tử của X2Y có tổng số hạt mang điện là 44. Số hạt mang điện của X=4/3 lần số hạt mang điện của Y. Cấu hình electron của nguyên tố Y là gì ?

Question

Phân tử của X2Y có tổng số hạt mang điện là 44. Số hạt mang điện của X=4/3 lần số hạt mang điện của Y. Cấu hình electron của nguyên tố Y là gì ?

in progress 0
Vivian 1 năm 2021-09-18T13:26:43+00:00 2 Answers 437 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T13:28:10+00:00

  -Gọi số hạt mang điện của X là:${p_X}$,${e_X}$

          số hạt mang điện của Y là:${p_Y}$${e_Y}$

  -vì tổng số hạt mang điện là 44:

  ⇒2.(${p_X}$+${e_X}$)+${p_Y}$+${e_Y}$=44

  Mà ${p_X}$=${e_X}$ ; ${p_Y}$=${e_Y}$

  ⇒4${p_X}$+2${p_Y}$=44           (1)

  -vì số hạt mang điện của X=4/3 lần số hạt mang điện của Y:

  ⇒$\frac{p_X+e_X}{p_Y+e_Y}$=$\frac{4}{3}$ 

  Mà ${p_X}$=${e_X}$ ; ${p_Y}$=${e_Y}$

  ⇒$\frac{2.p_X}{2.p_Y}$=$\frac{4}{3}$ 

  ⇔3${p_X}$-4${p_Y}$=0           (2)

  Từ (1) và (2),ta có hệ pt:$\left \{ {{4{p_X}+2{p_Y}=44} \atop {3{p_X}-4{p_Y}=0}} \right.$ $\left \{ {{p_X=8} \atop {p_Y=6}} \right.$ 

  -${p_X}$=8 ⇒${Z_X}$=8

  -${p_Y}$=6 ⇒${Z_Y}$=6

   Cấu hình e của nguyên tố Y là:1s²2s²2p²

  ————————Nguyễn Hoạt—————————-

  0
  2021-09-18T13:28:26+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Theo bài ra, ta có:

  4Z$_{X}$+2Z$_{Y}$=44

  $\frac{2Zx}{2Zy}$=$\frac{4}{3}$⇒6Z$_{X}$=8Z$_{Y}$⇒6Z$_{X}$-8Z$_{Y}$=0

  ⇒Giải hệ 2 phương trình, ta có:

  4Z$_{X}$+2Z$_{Y}$=44 (1)

  6Z$_{X}$-8Z$_{Y}$=0 (2)

  ⇒Z$_{X}$=8

     Z$_{Y}$=6

  ⇒Cấu hình e của Y 1s²2s²2p²

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )