phản ứng Na với Fe2(SO4)3 và Al2(SO4)3 có tạo kết tủa ko???

Question

phản ứng Na với Fe2(SO4)3 và Al2(SO4)3 có tạo kết tủa ko???

in progress 0
Cora 2 tuần 2021-09-12T23:19:28+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T23:20:52+00:00

  Nếu các muối sunfat trên ở dạng chất rắn thì sẽ không phản ứng 

  Còn nếu tác dụng với dd muối thì sẽ tạo ra kết tủa vì `Na` sẽ tác dụng với `H_2O` rồi tác dụng với muối

  `2Na+2H_2O->2NaOH+H_2`

  `6NaOH+Fe_2(SO_4)_3->3Na_2SO_4+2Fe(OH)_3`

  `6NaOH+Al_2(SO_4)_4->3Na_2SO_4+2Al(OH)_3`

  Tuy nhiên nếu `NaOH` dư thì kết tủa `Al(OH)_3` sẽ tan

  `Al(OH)_3+NaOH->NaAlO_2+2H_2O`

   

  0
  2021-09-12T23:21:04+00:00

  Khi Na phản ứng với dd muối: Na tác dụng với nước tạo ra NaOH. NaOH tác dụng với muối kim loại tạo ra kết tủa hidroxit (không xảy ra sự đẩy kim loại):

  $2Na+2H_2O\to 2NaOH+H_2$

  $Fe_2(SO_4)_3+6NaOH\to 2Fe(OH)_3+3Na_2SO_4$

  $Al_2(SO_4)_3+6NaOH\to 2Al(OH)_3+3Na_2SO_4$

  Nếu dư NaOH thì kết tủa keo $Al(OH)_3$ sẽ tan.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )