Phát biểu nào sau đây đúng a dây quấn sơ cấp và thứ cấp lấy điện áp vào b dây quấn sơ câp và thứ cấp dưa điện áp ra c dây quấn sơ cấp lấy điện áp

Question

Phát biểu nào sau đây đúng
a dây quấn sơ cấp và thứ cấp lấy điện áp vào
b dây quấn sơ câp và thứ cấp dưa điện áp ra
c dây quấn sơ cấp lấy điện áp vào , dây quấn thứ cấp đưa điện áp ra
d dây quấn thứ cấp lấy điện áp vào , dây quấn sơ cấp lấy đieenj áp ra

in progress 0
Lydia 1 tháng 2021-08-31T14:02:34+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T14:03:34+00:00

  Phát biểu nào sau đây đúng

  a dây quấn sơ cấp và thứ cấp lấy điện áp vào

  b dây quấn sơ câp và thứ cấp dưa điện áp ra

  c dây quấn sơ cấp lấy điện áp vào , dây quấn thứ cấp đưa điện áp ra

  d dây quấn thứ cấp lấy điện áp vào , dây quấn sơ cấp lấy điện áp ra

  0
  2021-08-31T14:03:53+00:00

  Đáp án là:

  C. Dây quấn sơ cấp lấy điện áp vào , dây quấn thứ cấp đưa điện áp ra.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )