Phép biện chứng duy vật là gì?

Question

Phép biện chứng duy vật là gì?

in progress 0
Lyla 14 phút 2021-09-09T12:14:38+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T12:15:57+00:00

  Phép biện chứng duy vật là một bộ phận lý luận cơ bản hợp thành thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác – Lênin; là “khoa học về mối liên hệ phổ biến” và cũng là “khoa học về những quy luật phổ biến của sự vận động và sự phát triển của tự nhiên, của xã hội loài người và của tư duy”.

  Chúc bạn học tốt!

  0
  2021-09-09T12:15:59+00:00

  Phép biện chứng duy vật là một bộ phận lý luận cơ bản hợp thành thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mac-Lênin; là “khoa học về mối liên hệ phổ biến” và cũng là “khoa học về những qui luật phổ biến của sự vận động và sự phát triển của tự nhiên, của xã hội loài người và của tư duy”. Theo quan niệm của Mác, cũng như của Hégel thì phép biện chứng bao gồm cái mà ngày nay người ta gọi là lý luận nhận thức hay nhận thức luận; với tư cách đó, phép biện chứng duy vật cũng chính là  lý luận và phương pháp luận khoa học để nhận thức và cải tạo thế giới.

  Chúc bạn học tốt ^_^!!!

  (Nếu thấy hay hãy vote 5*,cảm ơn và bình chọn là câu trả lời hay nhất để mik có động lực giải tiếp các BT khác nhé!)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )