Phương pháp nhận biết các dung dịch sau : saccarozo , rượu etylic ,glucozo , axit axetic Nhận biết các chất rắn sau : Glucozo, saccarozo, tinh bột ,

Question

Phương pháp nhận biết các dung dịch sau : saccarozo , rượu etylic ,glucozo , axit axetic
Nhận biết các chất rắn sau : Glucozo, saccarozo, tinh bột ,xenlulozo viết PTHH nếu có

in progress 0
Anna 1 năm 2021-10-04T01:28:13+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T01:29:34+00:00

  Giải thích các bước giải:

  a, 

  Trích mỗi chất 1 ít làm mẫu thử:

  Cho quỳ tím vào từng mẫu thử, nhận:

  Axit axetic có quỳ tím hóa đỏ

  Cho Na vào 3 mẫu thử còn lại, nhận:

  Rượu etylic có khí không màu thoát ra

  \({C_2}{H_5}OH + Na \to {C_2}{H_5}ONa + \dfrac{1}{2}{H_2}\)

  Cho dung dịch \(AgN{O_3}/N{H_3}\) vào 2 mẫu còn lại, nhận:

  Glucozo có kết tủa trắng bạc

  \({C_6}{H_{12}}{O_6} + AgN{O_3} + N{H_3} \to {C_6}{H_{12}}{O_7} + 2Ag\)

  Còn lại là saccarozo

  b, 

  Trích mỗi chất 1 ít làm mẫu thử:

  Cho 4 mẫu thử  vào trong nước

  Nhận tinh bột và xenlulozo không tan được trong nước

  Nhận Glucozo và saccarozo tan được trong nước

  Cho dung dịch \(AgN{O_3}/N{H_3}\) vào 2 mẫu tan được trong nước, nhận:

  Glucozo có kết tủa trắng bạc 

  \({C_6}{H_{12}}{O_6} + AgN{O_3} + N{H_3} \to {C_6}{H_{12}}{O_7} + 2Ag\)

  Còn lại là saccarozo

  Cho \({I_2}\) vào nhóm không tan trong nước, nhận:

  Tinh bột có dung dịch màu xanh tím

  Còn lại là xenlulozo

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )