Phương trình 3^2x -4.3^x+1 +27 =0 có tổng các nghiệm

Question

Phương trình 3^2x -4.3^x+1 +27 =0 có tổng các nghiệm

in progress 0
Elliana 1 tháng 2021-08-05T15:48:15+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T15:49:51+00:00

  Đáp án: $3$

  Giải thích các bước giải:

  Đặt $3^x=t\rightarrow 3^{2x}=(3^x)^2=t^2 (t>0)$

  $\rightarrow 3^{x+1}=3.3^x=3t$

  $\rightarrow t^2-4.3t+27=0$

  $\rightarrow t=3, t=9$

  $\rightarrow 3^x=3\rightarrow x=1$

        $3^x=9\rightarrow x=2$

  $\rightarrow$Tổng các nghiệm là $1+2=3$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )