Phương trình nào sau đây là phương trình bắc hai ẩn số? Á 2x°2+y=3 B 3x-y=-1 C 0x+0y=2 D 3x+2y=xy

Question

Phương trình nào sau đây là phương trình bắc hai ẩn số? Á 2x°2+y=3 B 3x-y=-1 C 0x+0y=2 D 3x+2y=xy

in progress 0
Valentina 3 tháng 2021-09-26T08:20:41+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-26T08:22:05+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Phương trình nào sau đây là phương trình bậc hai hai ẩn?

  $A.2x^2+y=3$

  B.3x-y=-1

  C.0x+0y=2

  D.3x+2y=xy

  0
  2021-09-26T08:22:36+00:00

  Đáp án: $B$

   

  Giải thích các bước giải:

  $3x-y=-1$ là phương trình bậc nhất, hai ẩn, thoả mãn điều kiện $ax+by+c=0\quad(a, b\ne 0)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )