Phương trình sony =sin60° ; cosx = cos30° có nghiệm là?

Question

Phương trình sony =sin60° ; cosx = cos30° có nghiệm là?

in progress 0
Aaliyah 3 tháng 2021-09-20T20:19:54+00:00 2 Answers 117 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T20:20:58+00:00

  Đáp án: sin x=60độ

  tương đương x=60 độ +360độ k

  x=180độ -60độ +360độ k

  tương đương x=60độ +360độ k

  x=120độ +360độ k

  (k thuộc z)

  cosx=cos30 độ

  tương đương x=30độ +360 độ k

  x=-30độ +360độ k

  (k thuộc z)

  Giải thích các bước giải:

  0
  2021-09-20T20:21:00+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  sinx=sin60

  x=60+k360

  x=120+k360

  cosx=cos30

  x=30+k360

  x=-30+k360

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )