pt 2x ²+4x-1=O có 2 nghiệm x1 và x2 . khi đó giá trị biểu thức x1x2 ³+x1 ³x2 bằng bao nhiêu

Question

pt 2x ²+4x-1=O có 2 nghiệm x1 và x2 . khi đó giá trị biểu thức x1x2 ³+x1 ³x2 bằng bao nhiêu

in progress 0
Josephine 1 năm 2021-10-28T20:50:34+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T20:51:50+00:00

  Áp dụng Viet ta có

  $x_1 + x_2 = -2, x_1 x_2 = -\dfrac{1}{2}$

  Ta có

  $x_1 x_2^3 + x_1^3 x_2 = x_1 x_2(x_1^2 + x_2^2)$

  $= -\dfrac{1}{2} [(x_1 + x_2)^2 – 2x_1 x_2]$

  $= -\dfrac{1}{2} (4 + 2 . \dfrac{1}{2})$

  $= -\dfrac{5}{2}$.

  Vậy

  $x_1 x_2^3 + x_1^3 x_2 = -\dfrac{5}{2}$.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )