quần thể ngô ban đầu có tỉ lệ kiểu gen Aa là 100%. cho quần thể tự thụ phấn liên tục qua 10 thế hệ . xác định tỉ lệ các kiểu gen ở đời y10

Question

quần thể ngô ban đầu có tỉ lệ kiểu gen Aa là 100%. cho quần thể tự thụ phấn liên tục qua 10 thế hệ . xác định tỉ lệ các kiểu gen ở đời y10

in progress 0
Elliana 5 tháng 2021-07-27T09:24:28+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T09:25:41+00:00

  Theo công thức tính tỉ lệ kiểu gen ở quần thể tự thụ ta có:

  – Tỉ lệ kiểu gen Aa ở thế hệ thứ 10 là:

           $Aa = 100\% : 2^{10} = 0,098\%$

  – Tỉ lệ kiểu gen AA và aa ở thế hệ 10 là:

           $AA = aa = (100\% – 0,098\%) : 2 = 49,951\%$

  0
  2021-07-27T09:26:23+00:00

  tỉ lệ khiểu gen Aa sau 10 lần nguyên phân là:

  100%: $2^{10}$≈ 0.98%

  tổng tỉ lệ kiểu gen AA va aa ở đời thứ mười là:

    100%- 0.98%= 99,02

  do tỉ lệ KG của thể động hợp bằng nhau→ tỉ lệ KG của gen AA= aa= 99,02:2= 49,51%

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )