quãng đường AB dài 360km .Một ô tô đi từ A đến B ,cùng lúc đó một ô tô khác đi từ B đến A , sau 4 giờ 30 phút thì hai ô tô gặp nhau . a. Hỏi môt giờ c

Question

quãng đường AB dài 360km .Một ô tô đi từ A đến B ,cùng lúc đó một ô tô khác đi từ B đến A , sau 4 giờ 30 phút thì hai ô tô gặp nhau .
a. Hỏi môt giờ cả hai ô tô đi được bao nhiêu km
b . Tính vận tốc của mõi ô tô , biết vận tốc ô tô đi từ A bằng 3/5vận tốc ô tô đi từ B.

in progress 0
Caroline 2 tháng 2021-09-30T23:49:59+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-30T23:51:13+00:00

   Đổi : $4$ giờ $30$ phút = $4,5$ giờ

  $a$)Một giờ cả hai ô tô đi được:

             $360:4,5 = 80$ ($km$)

  $b$) Vận tốc của ô tô đi từ $A$ là:

              $80:(5+3) \times 3 = 30$ ($km/h$)

          Vận tốc của ô tô đi từ $B$ là:

             $80 – 30 = 50$ ($km/h$)

                   Đáp số: $a$) $80$ $km$

                                $b$) Vận tốc của ô tô đi từ $A$ : $30km/h$

                                        Vận tốc của ô tô đi từ $B$ : $50km/h$

   

  0
  2021-09-30T23:51:32+00:00

  Đáp án:

   ở dưới

  Giải thích các bước giải:

   a) 4 giờ 30 phút = 4,5 giờ

  Trong môt giờ cả hai ô tô đi được là :

  360 : 4,5 = 80km

  b) Tổng số phần bằng nhau là:

  5 + 3 = 8 phần 

  Vận tốc của ô tô thứ 1 là :

  80 : 8 x 3 = 30km/h

  Vận tốc của ô tô thứ 2 là :

  80 – 30 = 50km/h

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )