Quăng đường từ A đến B dai 90km. Một se may đi từ A đến B ,sau đó nghỉ 30phut. Trở về từ B veAvoi van tốc nhanh hơn lúc đầu là 9km.t

Question

Quăng đường từ A đến B dai 90km. Một se may đi từ A đến B ,sau đó nghỉ 30phut. Trở về từ B veAvoi van tốc nhanh hơn lúc đầu là 9km.thời gian xe may đi từ A trở về A hết 5h. Tính van tốc ban đầu xemay

in progress 0
Alice 3 giờ 2021-09-07T12:54:53+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T12:56:10+00:00

  CHÚC BẠN HỌC TỐT !!!!!!!!!!

  Đáp án:

  $36 km/h.$

  Giải thích các bước giải:

        $30 phút = \dfrac{1}{2} (h)$

  Gọi vận tốc ban đầu của xe máy là $x (km/h)$

  Đk: $x > 0.$

  Vận tốc của xe máy khi đi từ B về A là:

         $x + 9 (km/h)$

  Thời gian xe máy đi từ A đến B là:

         $\dfrac{90}{x} (h)$

  Thời gian xe máy đi từ B về A là:

         $\dfrac{90}{x + 9} (h)$

  Tổng thời gian đi từ A đến B rồi trở về A có tính thời gian nghỉ là $5h$ nên ta có:

         `\frac{90}{x} + \frac{90}{x + 9} + \frac{1}{2} = 5`

  $⇔ \dfrac{90}{x} + \dfrac{90}{x + 9}= 5 – \dfrac{1}{2}$

  $⇔ \dfrac{90}{x} + \dfrac{90}{x + 9} = \dfrac{9}{2}$

  $⇔ \dfrac{10}{x} + \dfrac{10}{x + 9} = \dfrac{1}{2}$

  $⇔ 2.[10.(x + 9) + 10.x] = x.(x + 9)$

  $⇔ 2.(20x + 90) = x² + 9x$

  $⇔ 40x + 180 = x² + 9x$

  $⇔ x² + 9x – 40x – 180 = 0$

  $⇔ x² – 31x – 180 = 0$

  $⇔ (x² – 36x) + (5x – 180) = 0$

  $⇔ x.(x – 36) + 5.(x – 36) = 0$

  $⇔ (x – 36).(x + 5) = 0$

  $⇔$ \(\left[ \begin{array}{l}x-36=0\\x+5=0\end{array} \right.\) 

  $⇔$ \(\left[ \begin{array}{l}x=36 (T/m)\\x=-5 (Loại)\end{array} \right.\) 

  Vậy vận tốc ban đầu của xe máy là $36 km/h.$

  0
  2021-09-07T12:56:52+00:00

  Hello ????????????????????????????

  Chúc bạn may mắn ????????????

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )