Quangcuong347 giúp e với Dẫn V lít hỗn hợp khí A gồm CO và H2( đo ở đktc) đi qua ống sứ chứa õit RxOy nóng. Sau phản ứng hoàn toàn thu đc hỗn hợp khí

Question

Quangcuong347 giúp e với
Dẫn V lít hỗn hợp khí A gồm CO và H2( đo ở đktc) đi qua ống sứ chứa õit RxOy nóng. Sau phản ứng hoàn toàn thu đc hỗn hợp khí và hơi B nặng hơn A là 21,6g đồng thời tạo ra 50,4g kim loại. Cho lượng kim loại trên tác dụng hết với dd HCl dư thu đc 20,16 lít khí (đktc). Xác định công thức oxit kim loại và tính giá trị V biết đã dùng hỗn hợp A dư 10% so với lượng cần thiết

in progress 0
Quinn 2 tuần 2021-11-24T23:25:11+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T23:26:44+00:00

  Đáp án:

  $CO +O → CO_{2}$

  $H_{2} + O→ H_{2}O$

  $mB_{tăng}=mO_{phản ứng}$

  ⇒$nO=\frac{21,6}{16}=1,35$

  $nA=nO=1,35$

  $nA_{ban đầu}=1,35.110\%=1,485$

  $VA =1,485.22,4=33,264lit$

   $nH_{2}=\frac{20,16}{22,4}=0,9$

  Gọi a là hóa trị của kim loại 

  ⇒$anR =2nH_{2}⇔nR=\frac{1,8}{a}$

  $MR=\frac{50,4}{\frac{1,8}{a}}=28a$

  Vì kim loại có 3 hóa trị là 1,2,3

  ⇒$a=2⇒R=56(Fe)$

  Công thức oxit là $Fe_{x}O_{y}$

  $nFe=\frac{50,4}{56}=0,9$

  ⇒$\frac{x}{y}=\frac{nFe}{nO}$

  ⇔$\frac{0,9}{1,35}=\frac{2}{3}$

  ⇒$Fe_{2}O_{3}$

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )