Question I. Find the word which has different sound in the part underlined: 16. A. thread B. beam C. breath

Question

Question I. Find the word which has different sound in the part underlined:
16. A. thread B. beam C. breath D. stead
17. A. parade B. waste C. later D. gravy
18. A. populated B. loaded C. wanted D. lived
19. A. ahead B. bread C. pleasant D. seatbelt
20. A. energy B. flying C. chemistry D. technology
21. A. naked B. cooked C. booked D. walked
22. A. ways B. days C. says D. stays
23. A. obey B. key C. grey D. survey
24. A. stayed B. washed C. filled D. annoyed
25. A. who B. when C. where D. what
26. A. embarrassed B. crowded C. excited D. divided
28. A. left B. centre C. enter D. frighten
29. A. wanted B. filled C. stayed D. played
30. A. washed B. needed C. danced D. matched

in progress 0
Natalia 2 tháng 2021-10-06T21:53:03+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T21:54:46+00:00

  16.D. stead

  17.A. parade

  18.D. lived

  20.D. technology

  21.B. cooked

  22.A. ways

  23.B. key

  24.B. washed

  25.A. who

  26.A. embarrassed

  28.D. frighten

  29.A. wanted

  30.B. needed

  0
  2021-10-06T21:54:52+00:00

  Question I. Find the word which has different sound in the part underlined:

  `16.`
  A. thread /θred/

  B. beam /biːm/

  C. breath /breθ/

  D. stead /sted/

  `->` D.stead /sted/

  ____________

  `17.`

  A. parade /pəˈreɪd/

  B. Waste /weɪst/

  C. later /ˈleɪ.tər/

  D. gravy /ˈɡreɪ.vi/

  `->` A. parade /pəˈreɪd/

  _____________

  `18.`

  A. populated /ˈpɒp.jə.leɪ.tɪd/

  B. loaded /ˈləʊ.dɪd/

  C. Wanted /ˈwɒn.tɪd/

  D. lived /lɪv/

  `->` D. lived /lɪv/

  ______________

  `19.`

  A. ahead /əˈhed/

  B. bread /bred/

  C. pleasant /ˈplez.ənt/

  D. seatbelt /ˈsiːt ˌbelt/

  `->` C. Pleasant /ˈplez.ənt/

  _______________

  `20.`

  A. energy /ˈen.ə.dʒi/

  B. flying /ˈflaɪ.ɪŋ/

  C. chemistry /ˈkem.ɪ.stri/

  D. technology /tekˈnɒl.ə.dʒi/

  `->` D. technology /tekˈnɒl.ə.dʒi/

  ________________

  `21.`

  A. naked /ˈneɪ.kɪd/

  B. cooked /kʊkt/

  C. booked /bʊk/

  D. Walked /wɔːk/

  `->` D. Walked /wɔːk/

  _________________

  `22.`

  A. Ways /weɪ/

  B. days /deɪ/

  C. says /seɪ/

  D. stays /steɪ/

  `->` C. Says /seɪ/

  __________________

  `23.`

  A. obey /əʊˈbeɪ/

  B. key /kiː/

  C. grey /ɡreɪ/

  D. survey /ˈsɜː.veɪ/

  `->` B. Key /kiː/

  _________________

  `24.`

  A. stayed /steɪd/

  B. Washed /wɒʃT/

  C. filled /fɪlɪd/

  D. annoyed /əˈnɔɪd/

  `->` B. Washed /wɒʃT/

  _________________

  `25.`

  A. Who /huː/

  B. When /wen/

  C. Where /weər/

  D. What /wɒt/

  `->` A. Who /huː/

  ________________

  `26.`

  A. embarrassed /ɪmˈbær.əst/

  B. crowded /ˈkraʊ.dɪd/
  C. Excited /ɪkˈsaɪ.tɪd/

  D. divided /dɪˈvaɪ.dɪd/

  `->` A. embarrassed /ɪmˈbær.əst/

  _________________

  `28.`

  A. left /left/

  B. centre /ˈsen.tər/

  C. enter /ˈen.tər/

  D. frighten /ˈfraɪ.tən/

  `->` A. left /left/

  _______________

  `29.`

  A. Wanted /ˈwɒn.tɪd/

  B. filled /fɪlɪd/

  C. stayed /steɪd/

  D. played /pleɪd/

  `->` A. Wanted /ˈwɒn.tɪd/

  ________________

  `30.`

  A. Washed /wɒʃT/

  B. needed /ˈniː.dɪd/

  C. danced /dɑːns/

  D. matched /mætʃ/

  `->` B. needed /ˈniː.dɪd/

   

  $\text{@Sanchy2008 Xin hay nhất ạ}$
   Mong bạn chọn hay nhất vì nãy giờ mình ngồi một lúc lâu để giúp bạn cho câu trả lời này rồi ạ. Thương mình thì tick mình hay nhất được không ạ 🙂

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )